Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

Awards (Language & Culture) as at 27 Feb

27 Feb 2018

2017香港中文大學教師節「良師『亦』友」全港中學生徵文比賽
冠軍
 • 一丙
 • 范家翹
回歸盃首屆香港青少年書法大獎賽
三等獎
 • 五乙
 • 黃易
2017小作家培訓計劃閱讀報告獎
亞軍
 • 三己
 • 廖雋靈
第九屆「普藝盃」朗誦才藝大賽
冠軍
 • 二丙
 • 陳衍嵐
第十四屆全港中學「兩文三語」菁英大比拼
亞軍
 • 五己
 • 陳建美
季軍
 • 五甲
 • 甘浚祺
最佳英文文章
 • 五甲
 • 甘浚祺
優異英文文章
 • 五甲
 • 何智樂
優異獎
 • 五乙
 • 何安兒
季軍
 • 三丁
 • 尹芷蕎
優異獎
 • 三乙
 • 林愷楠